Ποιοί είμαστε

Ποιοι έχουν αναπτύξει και διαχειρίζονται την υπηρεσία FixCyprus;

Η υπηρεσία FixCyprus έχει αναπτυχθεί εθελοντικά από μια ομάδα Κύπριων, με γνώσεις και εμπειρία στη μελέτη, ανάπτυξη και διαχείριση διαδικτυακών εφαρμογών γενικότερα και ειδικότερα υπηρεσιών διαδικτυακής διακυβέρνησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης με ορθή υιοθέτηση τεχνολογιών. Η διαχείριση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την εταιρεία EuroCy Innovations Ltd, σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με ειδίκευση σε τεχνικά, κοινωνικά και νομικά θέματα. Στόχος είναι η διεύρυνση της ομάδας και η εξασφάλιση ευρύτερης κάλυψης των αναγκών της υπηρεσίας.

Επιπλέον, θεωρούνται ως πολύτιμοι συνεργάτες όλοι οι πολίτες που συμμετέχουν ενεργά με αναφορές προβλημάτων, καθώς και οι λειτουργοί των Τοπικών Αρχών που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.